ضوابط عمومی مطب ها

فصل اول (کلیات):

ماده 1- دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صادر کننده پروانه تأسیس مطب ، موظفند مندرجات این دستورالعمل را به نحو مقتضی به اطلاع صاحبان پروانه مطب برسانند تا نسبت به تطبیق خود با ضوابط دستور العمل اقدام نمایند.


ماده 2- مطب به محلی اطلاق می گردد که پزشک دارای پروانه تأسیس مطب در آن به تشخیص بیماری و ارایه درمان اشتغال دارد دراین محل بیماران ، خدمت سرپایی تشخیص و درمانی را دریافت کرده و درصورت نیاز به تحت نظر یا بستری بودن به درمانگاه و یا بیمارستان ارجاع می شوند .

تبصره1- انتخاب عناوین مجعول برای تابلو مطب نظیر انستیتو، موسسه،مرکز ،مطب شبانه روزی و نظایر آن ها به هر شکل و عنوان ممنوع می باشد.

تبصره 2- ساختمان یا مجتمع پزشکان به مجموعه ای از مطب های پزشکان اطلاق می گردد که هر پزشک بطور مستقل به معاینه و مداوای بیماران می پردازد و ساختمان پزشکان موسسه پزشکی محسوب نمی گردد.

تبصره3- به کاربردن عناوینی مانند درمانگاه ،کلینیک ،پلی کلینیک،موسسه پزشکی برای ساختمان و مجتمع پزشکان ممنوع می باشد .

تبصره4- تابلوی کلیه پزشکان شاغل در این گونه مجموعه ها باید برابر ضوابط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی در محل مناسب و در معرض دید نصب گردد.


ماده3- فروش و تحویل هر گونه دارو ،ملزومات و تجهیزات پزشکی در مطب ممنوع می باشد .

تبصره-مصرف داروهای اورژانس در موارد فوریت های پزشکی و استفاده از ملزمات و تجهیزات پزشکی در درمان های سرپایی و سایر اقدامات مجاز در مطب ،به عنوان مواد مصرفی خدمات پزشکی تلقی شده و مشمول ضابطه فوق نمی باشد .


ماده 4- تعداد و شرایط کارکنان یک مطب باید متناسب با خدمات مجاز در مطب باشد.


ماده 5- ساعات فعالیت در مطب بنا به زمان فعالیت هر پزشک به نحو مقتضی مشخص و اعلام گردد .


ماده 6- انجام خدمات تزریقات و پانسمان در مطب ، پس از اخذ مجوز قانونی مربوط بلامانع است.


ماده 7- انجام اقدامات تشخیصی یا درمانی که طبق ضوابط و مقررات باید در موسسه پزشکی مربوطه انجام گیرد و انجام اعمال غیرمجاز ،مطرح در مصوبه 6/10/55 هیات مدیره نظام پزشکی ،در مطب ممنوع است.


ماده 8- در مطب هایی که تزریقات ، پانسمان ،جراحی های سرپایی با معاینات زنانگی به عمل می آید ،واکسیناسیون کلیه افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات پزشکی ارتباط دارند برعلیه بیماری هپاتیت Bالزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون با مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری می باشد .


ماده 9- هر موسس مطب دندانپزشکی موظف است تا مطب را منطبق با مفاد آئین نامه تأسیس و موضوع را به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه اعلام نمایند:

تبصره 1- مطب هایی که تا کنون تأسیس شده اند نیز مشمول ضوابط این دستورالعمل می باشند .

تبصره2– در صورت عدم تطابق شرایط مطب با هر کدام از مقررات ، اقدامات اصلاحی ظرف مدت سه ماه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه باید انجام پذیرد .


ماده 10-چنانچه ضوابط تعیین شده در این آئین نامه پس از بازدید دانشگاه علوم پزشکی مربوطه وانقضای موعد مقرر (قید شده در تبصره2 ماده 9) رعایت نگردد ،به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :

الف- تذکر شفاهی با قید موضوع درصورت جلسه بازرسی محل،توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و تعیین زمان توافقی بین صاحب پروانه و بازرس دانشگاه برای انجام اصلاحات لازم بین یک الی شش ماه

ب- اخطار کتبی و تعیین مهلت نهایی برای انجام اصلاحات توسط دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و انعکاس به سازمان نظام پزشکی محل جهت پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی مربوطه.


فصل دوم ( فضای فیزیکی )

ماده 11- هر مطب پزشکی باید حداقل دارای اتاق معاینه با فضای مناسب و یک سالن انتظار با مساحت مناسب و سرویس های کامل بهداشتی منطبق با شرایط منطقه ای و نظر دانشگاه دانشکده علوم پزشکی مربوط باشد .

تبصره 1-هر مطب پزشکی دارای مجوز تزریقات و پانسمان ، میتواند علاوه بر اتاق های فوق،یک اتاق با حداکثر دوتخت جهت ارائه خدمات تزریقات دارو ،سرم و انجام پانسمان تخصیص دهد.

تبصره 2- وجود یک اتاق مجزا برای سایر خدمات پزشکی نظیر ثبت نوار قلبی ،گچ گیری و اقدامات حیاتی اورژانس نظیر CPRبا رعایت جدا و محفوظ بودن بیماران اختیاری است ولی هر گونه افزایش اتاق ها و تجهیزات که مطب را تبدیل به موسسه درمانی نماید ، ممنوع می باشد .


ماده 12-معاینه بیماران به طور همزمان مجاز نمی باشد و محل معاینه بیماران باید از محل انتظار کاملاً جدا باشد.


ماده 13- پوشش دیوارها و سقف باید سالم ،صاف،بدون درز و شکاف و تمیز باشد.


ماده 14- کف کلیه اتاق ها ،راهروها،توالت و محوطه دستشویی باید سالم،صاف،بدون درز و شکاف از جنس قابل شستشو باشد.

تبصره 1- دیوارهای اتاق مربوط به واحد تزریقات و پانسمان ،باید تا ارتفاع 80/1 متر از کف با کاشی ،سرامیک یا سنگ پوشیده شده باشد .درغیر این صورت کلیه وجوه دیوار با رنگ قابل شستشو نظیر رنگ روغن زده و تمیز باشد.

تبصره2-نصب دستشویی همراه با مایع صابون در واحد تزریقات و پانسمان ضروری می باشد.


ماده 15- کاسه سنگ توالت و دستشویی ها از جنس سرامیک یا چینی سالم و بدون شکستگی یا ترک خوردگی بوده و مجهز به شتر گلو باشد .


ماده 16- دیوار محل نصب دستشویی (اطراف دستشویی)به طورمناسب کاشیکاری گردد و دیوار توالت قابل شستشوی روزانه باشد .(دیوار توالت حتی الامکان تا ارتفاع 80/1 متر از کف با کاشی،سرامیک یا سنگ پوشیده باشد.


ماده 17-در و پنجره ها باید سالم و رنگ آمیزی شده و تمیز باشد (در وپنجره های آلومینیومی نیازی به رنگ آمیزی ندارند.)همچنین میز و صندلی و نیمکت ها بایست سالم و قابل نظافت باشند.


ماده 18- مطب باید دارای انشعاب آب لوله کشی بهداشتی باشد.در صورت عدم وجود شبکه لوله کشی ،آب مصرفی ( آشامیدنی و بهداشتی)مورد تأیید مسئولین بهداشتی باشد.


ماده 19- فاضلاب مطب باید به روش بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.


ماده 20- ساختمان مطب به گونه ای باشد که مانع تجمع و تکثیر حشرات و جوندگان گردد.


ماده 21- رعایت اصول فنی و نکات ایمنی در کلیه قسمت های ساختمان ضروری می باشد.


ماده 22-درجه حرارت اتاق ها ،هال و راهروها برحسب فصول مختلف سال متعادل می باشد و حتی الامکان از تهویه مناسب و نور کافی برخوردار باشد.درصورت عدم وجود سیستم حرارت مرکزی ،حداقل وسیله حرارتی قابل قبول بخاری نفتی کاربراتوردار و مجهز به دودکش مناسب می باشد.


فصل سوم (مقررات بهداشتی ):

ماده 23- وجود مواد پاک کننده مایع در دستشویی برای بیماران و مواد ضدعفونی کننده مناسب جهت سطوح و تجهیزات در مطب الزامی است.


ماده 24 - استفاده از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات برای هر بیماری ضروری است و می بایست پس از استفاده بطریق بهداشتی دفع گردند.


ماده 25- تفکیک زباله های خطرناک (وسایل عفونی،سرسوزن،تیغ بیستوری و سایر وسایل برنده ،مواد آلوده به انساج و خون و سرم) از زباله های عادی ضروری است و باید در کیسه های مقاوم زباله قرارگرفته وبطریق بهداشتی دفع شوند.

تبصره- تیغ های جراحی و سر سوزن های مصرف شده باید در ظروف مقاوم و ایمن جمع آوری و دفع بهداشتی گردند.


ماده 26- وجود زباله دان درب دار قابل شستشو و دارای کیسه زباله مقاوم در قسمت های مختلف مطب الزامی است .


ماده 27- کلیه تخت های قابل استفاده برای بیماران، دارای ملحفه تمیز و سالم باشند ویا با پوشش کاغذی مناسب پوشیده شده باشند.


ماده 28- ابزار مورد مصرف در مطب که نیاز به گندزدایی(disinfection) و یا سترون کردن (sterilization) دارد باید بطور مرتب و مناسب بعد از هر بار مصرف ،گندزدایی یا سترون گردد.


ماده 29- کلیه قسمت های مطب بطور مرتب نظافت و در موارد ضروری محل های آلوده با یکی از مواد گندزدا،گندزدایی (ضدعفونی) گردد.


فصل چهارم (تجهیزات):

ماده30- مطب دارای واحد تزریقات و پانسمان ،علاوه بر داروهای اورژانس باید مجهز به کپسول اکسیژن،وسایل تزریقات و پانسمان و تخت و فضای مربوطه باشد.

تبصره- در مطب هایی که اقدام به تلقیح واکسن می نمایند،رعایت زنجیره سرد در نگهداری واکسن الزامی است .


ماده 31- در مطب هایی که جراحی سرپایی و یا معاینات زنانگی به عمل می آید ،وجود دستگاه نور یا اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و ابزار جراحی و معاینه الزامی است .


ماده 32- بکارگیری فناوری و استفاده از تجهیزاتی که کاربرد آنها نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص دارند ،در مطب ممنوع است،نظیر وسایل پرتوپزشکی،پزشکی هسته ای،رادیوتراپی،توانبخشی،اپی لیزر (لیزر پوست)و لیزیک(لیزر چشم).


ماده 33- روش ها و وسایل تشخیصی درمانی نظیر دستگاه های EEG،NCV،EKG، دانسیتومتری، سونیکید، لیزر، کرایو، کوتر، الکترولیز، هیدرودرمی، الکتروآکوپانکچر، چراغ مادون قرمز،UVبا رعایت مقررات و ضوابطی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در هر مورد تدوین کرده است،در مطب قابل استفاده و بهره برداری است.


تبصره-در خصوص دستگاههای قابل استفاده در مطب که نیاز به تبحرخاص و یا گذراندن دوره آموزشی مشخص می باشند،دستورالعمل های مربوطه از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی اعلام می گردد)نظیر نحوه و شرایط اندوسکوپی در مطب ،شرایط راه اندازی دستگاه دانسیتومتری،اپی لیزر و غیره.


فصل پنجم (اطلاع رسانی و ثبت اطلاعات):

پزشکان در انتخاب نوع تابلو ،سرنسخه،کارت ویزیت و بکاربردن عناوین باید بر اساس مفاد آئین نامه مصوب شورای عالی نظام پزشکی مورخ 4-9/78 و مصوبات بعدی اقدام نمایند.

ماده 35 - اطلاع رسانی مفید جهت ایجاد سهولت دسترسی مردم به خدمات تشخیصی درمانی مورد نیاز زیر نظر سازمان نظام پزشکی هر منطقه قابل انجام است.


تبصره-نحوه اطلاع رسانی منطبق با مقررات سازمان نظام پزشکی کشور و تصمیمات متخذه در هر حوزه سازمان نظام پزشکی می باشد .

ماده 36- اطلاع رسانی باید حاوی اطلاعات پایه (نام ،تخصص،آدرس،تلفن،ساعات کار،وسایل تشخیصی درمانی مطابق با ماده 32 و 33 )و مشمول کلیه پزشکان و دندانپزشکان متقاضی در هر حوزه سازمان نظام پزشکی باشد.


تبصره- هر گونه تبلیغات انفرادی در رسانه ها و جراید کشور و یا تبلیغ درمان های پزشکی(نظیر تبلیغ ترک اعتیاد)به منزله تبلیغات تجاری و مجعول محسوب گشته و منع قانونی دارد.

ماده 37 - بایگانی مدارک پزشکی و نگهداری سوابق پزشکی بیماران در مطب ضروری است بگونه ای که قابل دسترسی باشد.


ماده 38- گزارش دهی « بیماری های اعلام شده» از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اجباری می باشد.

مقررات خاص مطب دندانپزشکان

رعایت مقررات مربوط به مطب ها و درمانگاههای دندانپزشکی مصرح در بندهای ذیل به منظور حفظ سلامت جامعه و همچنین ممانعت از انتقال بیماری ها الزامی است .

ماده 39-هر فردی که براساس مصوبات قانونی مجاز به معاینه و درمان بیماری های دندان ،لثه و فک و دهان است موظف به رعایت تمامی موارد این فصل می باشد.


ماده40-رعایت تمامی موارد مربوط به مقررات عمومی مطب ها و درمانگا ههای دندانپزشکی الزامی است.


ماده 41- اتاق کار دندانپزشک باید دارای نور و تهویه مناسب بوده و حداقل فضای لازم جهت اتاق کار 12 متر برای هر یونیت می باشد و محل نصب آن می بایست به نحوی باشد که پس از قرارگیری کابینت ها و سایر ملزومات به منظور جلوگیری از آلودگی محیط اطراف حداقل به شعاع یک متر در اطراف یونیت فضای باز وجود داشته باشد.


ماده 42- در اتاق کار دندانپزشکی نصب دستشویی با رعایت شرایط مندرج در ماده شماره 14 الزامی است و ترجیحاً شیر دستشویی از نوع آرنجی یا پدالی یا خودکار (اتوماتیک) باشد.


ماده 43 -در صورتی که در مطب قالب ریزی انجام می گیرد،می بایستی برای این کار اتاق مجزا در نظر گرفته شود.


ماده 44- کمپرسور یونیت که دارای صدا و ارتعاش است باید خارج از اتاق کار دندانپزشک نصب شود و رعایت اصول ایمنی در نصب و نگهداری آن رعایت گردد. به منظور بالا بردن کیفیت خدمات دندانپزشکی بهتر است کمپرسور بدون روغن باشد.


ماده45-حداقل تجهیزات ضروری جهت مطب دندانپزشکی شامل یونیت استاندارد و اینسترومنت و کمپرسور ،کابینت ها،اتوکلاو،فور،دستگاه آمالگاماتور و کپسول اکسیژن و ست احیا و داروهای دندانپزشکی اورژانس دارای تاریخ مصرف می باشد .


ماده 46- وجود دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در مطب های دندانپزشکی با رعایت اصول حفاظت در برابر اشعه بلامانع است.


تبصره- در مواردی که در مطب اقدام به درمانهای کانال ریشه یا جراحی ریشه های نهفته و دندانهای نهفته صورت می گیرد ،وجود دستگاه رادیوگرافی الزامی است.

ماده 47- با توجه به فقدان علایم بالینی در بسیاری از بیماریهای قابل انتقال (نظیر هپاتیت و ایدز)،رعایت کلیه اصول کنترل عفونت در مورد تمام بیماران دندانپزشکی بر اساس دستور العمل صادره از سوی ادراه سلامت دهان و دندان الزامی است.


ماده 48- واکسیناسیون کلیه کارکنان شاغل در مطب شامل دندانپزشک ،دستیار و افرادی که به نحوی با بیمار یا وسایل و تجهیزات دندانپزشکی ارتباط دارند بر علیه بیماری هپاتیت الزامی است و حفظ سوابق واکسیناسیون یا مصونیت جهت ارائه به بازرسین ضروری است.


تبصره- پرسنل شاغل در مطب دندانپزشکی (دستیار ،منشی و کسانی که به نحوی با لوازم وتجهیزات دندانپزشکی سروکار دارند)باید کارت واکسیناسیون و کارت بهداشتی داشته باشند.

منبع: سایت سازمان نظام پزشکی

صفحه نخست |معرفی بخشهای کلینیک |معرفی پرسنل | مقالات و دانستنیها | ارتباط با ما | مشاوره پزشکی |نوبت دهی| لینکهای مفید| گالری تصاویر | ویدئو | اسلایدها | لغت نامه فارسی | لغت نامه انگلیسی | قوانین و اطلاعات پزشکی | تازه های سلامت | لیست پزشکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر امیر هوشنگ واحدی می باشد. - طراحی سایت MedDesign.ir