آيين نامه تأسيس مراكز فيزيوتراپي

 
فصل اول (از آيين نامه ها) تعاريف  

 
ماده 1 (از آيين نامه ها) فيزيوتراپى يكى از رشته‏هاى توانبخشى است كه در آن از عوامل فيزيكى مانند گرما، سرما، آب، امواج الكتروماگنتيك (نور، امواج مادون قرمز، ماوراء بنفش، ليزر كم توان و...) و حركت درمانى به منظور بازتوانى بيماران نيازمند و معلولين استفاده مى‏گردد.


ماده 2 (از آيين نامه ها) مركز فيزيوتراپى كه در اين آيين‏نامه به اختصار «مركز» ناميده مى‏شود به محلى اطلاق مى‏گردد كه طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى جهت انجام خدمات فيزيوتراپى بعد از اخذ پروانه‏هاى قانونى (تأسيس و مسئل فنى) داير شده و بصورت روزانه و سرپايى فعاليت مى‏نمايد. تبصره - در اين آيين‏نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى «وزارت» و به دانشگاه / دانشكده علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى «دانشگاه / دانشكده» و به كميسيون تشخيص امور پزشكى موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكى، داروئى، مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب سال 1334 (با اصلاحات بعدى) «كميسيون قانونى» و به پروانه ‏هاى تأسيس و مسئولان فنى «پروانه‏ هاى قانونى» گفته مى‏شود.


ماده 3 (از آيين نامه ها) متخصص طب فيزيكى و توانبخشى به شخصى اطلاق مى‏شود كه دوره طب عمومى را به پايان رسانده و دوره كامل تخصصى طب فيزيكى و توانبخشى را در يك از مراكز دانشگاهى داخل يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك تخصصى شده باشد.


ماده 4 (از آيين نامه ها) فيزيوتراپيست به شخصى اطلاق مى‏شود كه دوره كامل فيزيوتراپى را در يكى از مراكز آموزش دانشگاهى داخل يا خارج از كشور گذارنده و موفق به اخذ مدرك علمى كارشناسى، كارشناسى ارشد، يا ph.D در رشته فيزيوتراپى شده باشد.


ماده 5 (از آيين نامه ها) كاردان فيزيوتراپى به شخصى اطلاق مى‏شود كه يك از رشته‏هاى مربوط به فيزيوتراپى را گذرانده و موفق به اخذ گواهينامه رسمى دانشگاهى شده باشد.


ماده 6 (از آيين نامه ها) مدارك تحصيلى دانش آموختگان خارج از كشور در كليه مقاطع ياد شده بايد به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و يا وزارت علوم، تحقيقات و فن‏آورى (در مورد دانش آموختگان سال‏هاى گذشته) رسيده باشد.


ماده 7 (از آيين نامه ها) پروانه‏هاى تاسيس و مسئول فنى پروانه‏هاى قانونى مى‏باشند كه از طريق وزارت، پس از تصويب كميسيون قانونى بعنوان مجوز فعاليت هر مركز صادر مى‏گردد. تبصره - براى هر متقاضى واجد شرايط و صلاحيت براساس مفاد مندرج در اين آئين‏نامه فقط پروانه تأسيس يك مركز صادر مى‏شود.


فصل دوم (از آيين نامه ها) نحوه تأسيس


ماده 8 (از آيين نامه ها) تاسيس مركز فيزيوتراپى منوط به كسب موافقت اصولى (پروانه تأسيس) از كميسيون قانونى وزارت بوده كه با رعايت قوانين مصوب و مفاد اين آيين‏نامه اقدام به بررسى و صدور پروانه بهره‏بردارى خواهند نمود.

 

تبصره - پيشنهاد اعطاى موافقت اصولى و صدور پروانه بهره‏بردارى صرفاً با درخواست موافقت دانشگاه‏هاى علوم پزشكى قابل طرح در كيمسيون قانونى مى‏باشد.


ماده 9 (از آيين نامه ها) اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپى به اشخاصى داده مى‏شود كه داراى شرايط ذيل باشند:


الف) تابعيت جمهورى اسلامى ايران.
ب) نداشتن سوء پيشينه كيفرى موثر و اعتياد به مواد مخدر (تسليم گواهى سوء پيشينه و عدم اعتياد به مواد مخدر در زمان درخواست همكارى با مركز فيزيوتراپى براى كليه پرسنل بخش الزامى است)
ج) دارا بودن يكى از مدارك تحصيلى زير:
- تخصص طب فيزيكى و توان بخشى
- Ph.D فيزيوتراپى
- كارشناسى ارشد فيزيوتراپى
- كارشناس فيزيوتراپى


تبصره 1- نهادها و موسسات دولتى با وابسته به دولت كه از بودجه عمومى استفاده مى‏نمايند در صورتى مى‏توانند تقاضاى تاسيس مركز فيزيوتراپى نمايند كه داراى مجوز صادره با توجه به مفاد اين آيين‏نامه و همچنين، اجازه تاسيس موسسات پزشكى قيد شده باشند.


تبصره 2- به موسس يا موسسات مركز فيزيوتراپى اعم از اشخاص حقيقى و حقويى بيش از يك پروانه تاسيس داده نمى‏شود. ضمناً يك نفر نمى‏تواند بطور همزمان موسس يك مركز فيزيوتراپى و مسئول فنى مركز ديگر باشد. موسس يا موسسين بايستى حداقل براى يك نوبت كارى مسئولين فنى مركز مربوط را تقبل نمايند.


تبصره 3- شخصيت حقوقى بايستى داراى اساسنامه تأييد شده از سوى مراجع ذيصلاح قانونى بوده و در آن ارگان، تشكيلات، شرح وظايف و اختيارت هئيت مديره و نحوه انتخاب آن، منابع مالى شرايط عضويت و نحوه انحلال آن پيش‏بينى شده باشد و همچنين بايد فرد يا افراد واجد شرايطى را بعنوان موسس معرفى نمايند.


تبصره 4- احراز صلاحيت موسس يا موسسان و همچنين مسئول يا مسئولان فنى براساس شرايط مندرج در اين آيين‏نامه به عهده كميسيون قانون مى‏باشد.


تبصره 5- در موارديكه مؤسس و مسئول فنى مركز يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مى‏تواند با ارائه گواهى تسليم دادخواست حصر وراثت و معرفى مسئول يا مسئولان فنى واجد شرايط از دانشگاه مربوطه درخواست صدور پروانه مسئول فنى موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود و واث مكلفند بمحض دريافت گواهى حصر وراثت با ارائه گواهى مذكور نسبت به معرفى شخص و يا اشخاص واجد شرايط قانونى، بعنوان موسس جديد اقدام كند در غير اين صورت موسسه تعطيل خواهد شد.


تبصره 6- پروانه تأسيس موسسات فيزيوتراپى براساس نظام سطح‏بندى خدمات بهداشتى، درمانى صادر مى‏گردد (در حال حاضر شاخص جمعيتى براى مركز 000/30 نفر مى‏باشد)


فصل سوم (از آيين نامه ها) بهره‏بردارى، انتقال، تعطيل


ماده 10 (از آيين نامه ها) زمان فعاليت مراكز فيزيوتراپى حداقل يك نوبت صبح است و در صورت داشتن دو نوبت كارى (صبح و عصر) نيازمند معرفى مسئول فنى جداگانه براى هرنوبت كارى است.


ماده 11 (از آيين نامه ها) شروع بكار و فعاليت مركز فيزيوتراپى منوط به دارا بودن تجيهزات مورد نياز و معرفى مسئول يا مسئولان فنى و ساير افراد جوياى كار جهت كليه نوبت‏هاى كارى مى‏باشد. پس از احراز صلاحيت اشخاص فوق و كافى بودن تجهيزات و فضاى فيزيكى توسط واحد مربوطه به مركز پروانه بهره‏بردارى داده خواهد شد.


تبصره 1- كليه مراكز فيزيوتراپى موظفند در زمان تمديد پروانه، مفاد اين دستورالعمل را رعايت نمايند. در ضمن تمديد پروانه‏هاى تأسيس و مسئولين فنى مركز بر اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى و ضوابط آن خواهد بود.


تبصره 2- ضوابط و حدلاقل استاندارهاى فيزيكى، فنى، ساختمانى، تجهيزات، دستگاهها و نيروى انسانى مورد نياز مراكز فيزيوتراپى نسبت به تعداد بيمار پذيرش شده توسط كيمسيون قانون مشخص و به دانشگاه‏هاى علوم پزشكى ابلاغ خواهد شد.


ماده 12 (از آيين نامه ها) براى شروع فعاليت و اخذ پروانه بهره‏بردارى، معرفى حداقل 50% كادر فنى (مسئول فنى و كادر فيزيوتراپ) از دانش آموختگان گروه پزشكى و وابسته جوياى كار مورد تأئيد دانشگاه كه در مراكز دولتى و خصوصى هيچ نوع اشتغال مداوم نداشته باشند براى تمامى نوبت‏هاى كارى ضرورى است.


ماده 13 (از آيين نامه ها) مسئولين پذيرش مراكز فيزيوتراپى بايستى از بين افراد جوياى كار رشته كاردانى يا كارشناسى مدارك پزشكى، انتخاب و معرفى شوند. (در صورت نبودن داوطلب كافى، بكارگيرى فارغ‏التحصيلان پرستارى بلامانع است)
ماده 14 (از آيين نامه ها) مسئولان فنى و همكاران فنى مراكز فيزيوتراپى نمى‏توانند در شبانه روز بيش از دو نوبت كارى در مركز فعاليت نمايند.


تبصره: بكارگيرى، تغيير و جابجايى پرسنل مراكز بايستى قبلاً به اطلاع معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بصورت مكتوب رسانده شود.


ماده 15 (از آيين نامه ها) افراديكه در استخدام سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت هستند نمى‏توانند مسئوليت فنى و يا همكارى در بيش از يك نوبت كارى مراكز فيزيوتراپى بخش غيردولتى را بپذيرند.


ماده 16 (از آيين نامه ها) با توجه به قوانين استخدامى اعضاى هئيت علمى تمام وقت جغرافيايى مجاز نيستند در طول خدمت در محل ديگرى به جزء موسسات وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند. پروانه تأسيس و پروانه بهره‏بردارى براى اين افراد پس از استخدام فقط جهت بخشهاى دانشگاهى (كلينيك‏هاى ويژه و بيمارستانها) صادر مى‏شود. تبصره - پروانه تأسيس و پروانه بهره‏بردارى در بخش غيردولتى براى افراد موضوع اين ماده پس از بازنشستگى از خدمات دولتى صادر خواهد شد. در صورت قطع ارتباط استخدامى بهر دليل و قبل از بازنشستگى اين گونه افراد با دانشگاه پروانه صادره موضوع ماده فوق لغو و پروانه تأسيس مركز فيزيوتراپى طبق ضوابط براى آنان صادر مى‏شود.


ماده 17 (از آيين نامه ها) انتقال پروانه تاسيس به غير توسط موسسه بدون موافقت كميسيون قانونى ممنوع است. براى افرادى كه يكبار پروانه تاسيس گرفته و به هر علتى به شخص يا اشخاص واجد شرايط ديگرى واگذار كرده‏اند مجدداً پروانه تاسيس صادر نخواهد شد. ولى با رعايت ساير مقررات مى‏تواند از پروانه‏هاى تاسيس صادر شده استفاده كند.


ماده 18 (از آيين نامه ها) انتقال مركز فيزيوتراپى از يك محل به محل ديگر منوط به رعايت شرايط قانونى مقررات مندرج در اين آيين‏نامه و موافقت دانشگاه مربوط است.


ماده 19 (از آيين نامه ها) پروانه مسئول فنى موسسات و بخشهاى فيزيوتراپى بيمارستان و درمانگاه‏ها فقط بنام پزشك متخصص طبق فيزيكى و توانبخشى و يا فيزيوتراپيست واجد شرايط پس از تأييد كميسيون قانونى صادر مى‏شود.


ماده 20 (از آيين نامه ها) تعطيل موقت مركز فيزيوتراپى با موافقت دانشگاه مربوطه حداكثر تا سه ماه مجاز است مگر در مورد ماموريتهاى ادارى، آموزشى و بيمارى كه مورد قبول دانشگاه مربوطه قرار گيرد. در صورت عدم رعايت اين موضوع دانشگاه‏هاى ذيربط مى‏تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن مركز فيزيوتراپى به فرد ديگرى طبق ضوابط و با اعلام نظر نهايى كميسيون قانونى اجازه تاسيس مركز ديگرى بدهند. تبصره - در صورتيكه بدون اطلاع قبلى دانشگاه اقدام به تعطيلى مركز بيش از سه ماه گردد، دانشگاه ذيربط مى‏تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن مركز فيزيوتراپى به فرد ديگرى طبق ضوابط اجازه تاسيس مركز فيزيوتراپى جديد دهد.


ماده 21 (از آيين نامه ها) هر نوع نام گذارى و تغيير نام و محل مركز بايد با هماهنگى دانشگاه / دانشكده مربوطه و موافقت وزارت صورت پذيرد. در اين صورت پروانه جديد بنام و يا براى محل جديد صادر خواهد شد.


ماده 22 (از آيين نامه ها) در صورتيكه موسس يا موسسان به دلايل موجهى قصد تعطيل و انحلال مركز را داشته باشند مراتب را بايد با ذكر دلايل و مستندات لازم حداقل سه ماه قبل از اقدام به تعطيلى به دانشگاه / دانشكده مربوطه گزارش نمايند.


تبصره 1- دانشگاه / دانشكده موظف است هر گونه تغييرات مشروحه در مورد كليه مراكز فيزيوتراپى تحت نظارت خود را به طور مستمر به وزارت گزارش نمايد.


تبصره 2- در صورت تعطيل يا انحلال مركز وزارت هيچگونه مسئوليتى در مقابل اشخاص حقيقى يا حقوقى نخواهد داشت.


فصل چهارم (از آيين نامه ها) شرح وظايف مؤسس يا مؤسسين


ماده 23 (از آيين نامه ها) وظايف موسس يا موسسين عبارتند از:


الف) آماده نمودن مركز فيزيوتراپى براى پذيرش بيمار و ارائه خدمات حداكثر ظرف مدت يك سال پس از صدور پروانه تأسيس توسط كميسيون قانونى وزارت و گزارش آن بصورت كتبى به دانشگاه / دانشكده مربوطه جهت بازديد، تأييد نهايى و صدور پروانه بهره‏بردارى در صورت عدم راه‏اندازى در زمان مشخص شده پروانه تأسيس لغو مى‏گردد.
ب) معرفى مسئول يا مسئولين فنى جوياى كار به دانشگاههاى علوم پزشكى براى هر نوبت كارى.
تبصره 1- رعايت مفاد آئين‏نامه اجراى قانون اجازه تأسيس مطب در مورد بكارگيرى متخصصين طب فيزيكى و توانبخشى بعنوان مسئول فنى و يا جانشين وى الزامى است.
تبصره 2- موسس در ضرورت تخلف مسئول فنى از وظايف قانونى و احراز آن توسط كميسيون قانونى مى‏تواند تعويض وى را درخواست نمايد.
تبصره 3- در صورت عدم حضور مسئول فنى به هر دليل موسس بلافاصله فرد واجد شرايطى را بعنوان مسئول فنى جديد يا جانشين وى به دانشگاه / دانشكده مربوطه معرفى نمايد.
ج) پاسخگوئى در برابر مراجع قانونى در همه موارد بجز موارديكه به عهده مسئول فنى مى‏باشد.
د) انتخاب و معرفى نيروى انسانى لازم واجد شرايط طبق نظر مسئول فنى از بين افراد جوياى كار مورد تائيد دانشگاه.
هـ) نظارت بر حفظ شئون اخلاق پزشكى و اجراى مقررات مربوطه.
و) كنترل و نظارت بر اجراى ضوابط، مقررات و تعرفه‏هاى مصوب وزارت جهت تضمين حسن انجام امور مركز.
ز) همكارى و ايجاد تسهيلات لازم براى بازرسى نمايندگان وزارت در هر زمان.
ح) رعايت كليه قوانين و مقررات و مفاد اين آئين‏نامه در خصوص نحوه بكارگيرى افراد و پرداخت دستمزد آنان.
ط) در صورت تخلف مسئول فنى از وظايف قانونى، گزارش موضوع تخلف و دلائل آن به معاونت درمان دانشگاه و درخواست موافقت با تغيير وى.
ى) برنامه‏ريزى و ساماندهى لازم جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوقى بيماران.
ك) نظارت بر حسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و سر نسخه‏هاى مركز و پزشكان و رعايت آنها.
ل) كنترل وضعيت ساختمان، تجهيزات، تأسيسات و ايمنى مركز و تأمين تجهيزات عمومى و ملزومات مورد نياز بر اساس استانداردهاى مربوط.
م) اخذ مجوز فعاليت از معاونت درمان دانشگاه / دانشكده مربوطه براى پزشكان متخصص طب فيزيكى و توانبخشى و فيزيوتراپيست‏هاى شاغل در مركز براساس دستورالعمل‏هاى موجود.


ماده 24 (از آيين نامه ها) در صورت تخطى از وظايف محوله، مراتب با گزارش دانشگاه‏هاى علوم پزشكى در كميسيون مطرح و در خصوص صلاحيت موسس تصميم‏گيرى خواهد شد.


فصل پنجم (از آيين نامه ها) ضوابط نيروهاى فنى مركز فيزيوتراپى


ماده 25 (از آيين نامه ها) افراديكه در مراكز فيزيوتراپى به كار فنى مشغول مى‏شوند به شرح ذيل هستند:


الف - مسئول فنى مركز (مطابق ضوبط اين آئين‏نامه)
ب - Ph.D در رشته فيزيوتراپى
ج - كارشناس ارشد فيزيوتراپى
د - كارشناس و كاردان فيزيوتراپى
ه - كاردان و كارشناس مدارك پزشكى و يا پرستارى (جهت پذيرش بيمار)


ماده 26 (از آيين نامه ها) مسئول فنى مراكز فيزيوتراپى بايد داراى يكى از مدارك زير باشد:


- تخصص طب فيزيكى و توانبخشى
- مدارك فيزيوتراپى (مطابق ماده 4 آيين‏نامه)
تبصره 1- فيزيوتراپيست‏هاى متقاضى قبول مسئوليت فنى در مراكز و بخشهاى فيزيوتراپى بايد دارى شرايط زير باشند:
الف) دارا بودن صلاحيت علمى مطابق ماده (4) اين آيين‏نامه و انجام خدمات قانونى (طرح نيروى انسانى و خدمت نظام وظيفه عمومى)
ب) براى قبول مسئوليت فنى در شهرستانهاى تهران، كرج، مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز) داشتن حداقل 2 سال سابقه اشتغال بكار تمام وقت در رشته فيزيوتراپى در يكى از مؤسسات، نهادها و يا ارگانهاى دولتى - خصوصى و يا خيريه مجاز به تأييد دانشگاه / دانشكده ذيربط
تبصره 2- سابقه كار براى كارشناسان ارشد حداقل يكسال و در مقاطع بالاتر نيازى به سابقه كار نمى‏باشد.
تبصره 3- مدت خدمت نظام وظيفه و طرح نيروى انسانى پس از فراغت از تحصيل در رشته مربوطه جزئ سابقه كار محسوب مى‏گردد.
ج) فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 50% بالاتر و همسران و فرزندان آنان با انجام خدمات قانونى و يا معافيت از آن، بدون احتساب سنوات خدمتى مزبور مى‏تواند نسبت به تأسيس و قبول مسئوليت فنى مؤسسات و بخشهاى فيزيوتراپى اقدام نمايند.
د) جانبازان تا 49% به ازاء هر درصد جانبازى از 15 روز خدمات لازم جهت احتساب سابقه كار معاف مى‏باشند.
ه) هر ماه حضور داوطلبانه رزمنده در جبهه و همچنين هر ماه اسارت آزادگان معادل 2 ماه خدمت بعنوان سابقه كار احتساب مى‏گردد.


ماده 27 (از آيين نامه ها) مسئول يا مسئولان فنى كه توسط موسس يا موسسان براى هر نوبت كارى (صبح و عصر) به دانشگاه‏هاى علوم پزشكى معرفى مى‏شوند پس از احراز صلاحيت و صدور پروانه مسئوليت فنى براى آنان مى‏تواند كار خود را شروع نمايند.


تبصره 1- با توجه به ضرورت حضور و نظارت مستمر مسئول فنى در مركز فيزيوتراپى كليه متخصصين واجد شرايط مجاز به اشتغال در زمان قبول مسئوليت فنى خود در محل ديگرى (مطب، بيمارستان و ...) مجاز به فعاليت نيستند. مجوز فعاليت همزمان نيز صادر نمى‏گردد.


تبصره 2- موسس يا موسسان به شرط دارا بودن شرايط مسئول فنى مى‏تواند به عنوان مسئول فنى پس از صدور مجوز لازم عمل نمايند. هر فرد مى‏تواند بعنوان مسئول فنى حداكثر دو نوبت كارى در شبانه روز فعاليت نمايد.


ماده 28 (از آيين نامه ها) مسئولان فنى مكلف به رعايت شرايطى هستند كه توسط وزارت تعيين شده و يا در آينده ابلاغ مى‏گردد.


ماده 29 (از آيين نامه ها) هر مسئول فنى مى‏تواند مسئوليت فنى يك مركز فيزيوتراپى (اعم از دولتى يا غيردولتى) را حداكثر در دو نوبت كارى بعهده گيرد.


فصل ششم (از آيين نامه ها) شرح وظايف مسئول يامسئولين فنى


ماده 30 (از آيين نامه ها) مسئول فنى مركز فيزيوتراپى به كسى گفته مى‏شود كه ضمن داشتن تخصص مربوطه، پروانه فنى برابر قوانين و مقررات بنام او صادر شده باشد. دخالت وى در امور مركز براساس مفاد مندرج در پروانه مسئوليت فنى و دستورالعملهاى مندرج در اين آئين‏نامه مى‏باشد. تبصره - احراز صلاحيت مسئول يا مسئولين فنى مراكز فيزيوتراپى براساس شرايط مندرج در اين آئين‏نامه به عهده دانشگاه‏هاى علوم پزشكى مى‏باشد.


ماده 31 (از آيين نامه ها) اهم وظايف مسئول و مسئولان فنى مركز عبارتند از:


الف) حضور مستمر و فعال در ساعات تعيين شده و قبول مسئوليت فنى مركز و پاسخگويى در قبال تمامى اقدامات فنى انجام شده
ب) نظارت بر نحوه ارائه خدمات درمانى و ارتقاء سطح كيفى توسط كادر فنى مركز و ابلاغ تذكرات لازم به آنان
ج) بررسى و اعلام صلاحيت پرسنل بخش فنى شاغل در مركز
د) تهيه و تنظيم برنامه كارى قسمتهاى مختلف مركز و نظارت برحسن انجام خدمات درمانى در ساعات تعيين شده.
ه) نظارت بر كيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات مركز.
و) نظارت بر تهيه، تنظيم و نگهدارى پرونده پزشكى كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسى شرح حال و دستورات پزشكى متدرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطى از موازين علمى و فنى
ز) نظارت برحسن اجراى استانداردهاى مربوط به تابلو و نيز سرنسخه‏هاى مركز و ارائه پيشنهادات لازم به موسس
ح) تهيه و تنظيم گزارش عملكرد و آمار و اطلاعات مربوط به فعاليتهاى مركز به تفكيك نوع خدمات درمانى و ارسال به وزارت يا دانشگاه / دانشكده‏هاى ذيربط از طريق برنامه نرم‏افزارى اعلام شده بطور مستمر (حداقل 6 ماه يكبار)
ط) مسئول يا مسئولان فنى موظفند نسبت به گزارش مواردى از بيماريهاى واگير و غيرواگير كه ليست آن توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده تعيين مى‏گردد با رعايت اصل امانتدارى به مراجع قانونى ذيربط اقدام نمايند.
ى) ابلاغ تذكرات فنى به پرسنل بخش شاغل و نيز مؤسس يا مؤسسان مركز و پيگيرى اقدامات اجرائى و در صورت تخطى اعلام مراتب به دانشگاه / دانشكده‏هاى ذيربط
ك) رعايت و اجراى كليه مقررات و دستورالعمل‏هاى وزارت و نيز موازين اسلامى، اخلاقى، فنى و نظارت برحسن اجراى آن


ماده 32 (از آيين نامه ها) حضور مسئول فنى در مركز فيزيوتراپى در هر دو نوبت كارى ضرورى است. در صورتيكه به هر علت مسئول فنى در مدت محدود نتواند شخصاً در ساعات مقرر در مركز حضور داشته باشد، بايد به اطلاع و موافقت دانشگاه فردى واجد شرايط و صلاحيت را به صورت موقت به عنوان قائم مقام يا مسئول فنى جايگزين، تعيين نمايد. ولى بهرحال اقدامات مسئول فنى جانشين، رافع مسئوليت مسئول فنى صاحب پروانه نخواهد بود.

 
ماده 33 (از آيين نامه ها) مسئول فنى مى‏تواند در هر سال به مدت 3 ماه فردى واجد شرايط را به عنوان جانشين خود به عنوان مسئول فنى موقت به دانشگاه مربوطه معرفى نمايد. در موارد ذيل اين مدت مى‏تواند به بيش از 3 ماه افزايش يابد:
- مأموريتهاى آموزشى، فرصتهاى مطالعاتى و ادارى كه به تأئيد وزارت رسيده باشد.


- بيمارى مسئول فنى كه وى را مجبور به ترك شهر و يا شهرستان محل كار خود براى مدت بيش از مان ذكر شده نمايد (با تأئيد دانشگاه ذيربط)
تبصره 1- در صورتيكه مسئول فنى مركز فيزيوتراپى كسى را معرفى ننمايد، موسس بايد فرد واجد شرايط ديگرى را به عنوان مسئول فنى به دانشگاه مربوطه معرفى نمايد. در طول اين مدت جانشين مسئول فنى عهده‏دار كليه وظايف مربوطه خواهد بود.


تبصره 2- در صورتيكه غيبت مسئول فنى بيش از 3 ماه بطول انجامد كميسيون قانونى مى‏تواند به پيشنهاد موسس و تاييد دانشگاه‏هاى علوم پزشكى پروانه دائم براى مسئول فنى جانشين يا شخص ديگرى صادر نمايد.


ماده 34 (از آيين نامه ها) متخصصينى كه توسط مسئول فنى مركز بعنوان همكار نيمه وقت و يا تمام وقت معرفى مى‏گردند پس از كسب مجوز مربوطه ذكر نام آنها روى تابلو و اوراق تا پايان ادامه همكارى بلامانع است. اين افراد نيز موظف به حضور در مركز فيزيوتراپى در ساعت مقرر هستند.


ماده 35 (از آيين نامه ها) احكام مسئول فنى موقت مركز فيزيوتراپى توسط معاون درومان دانشگاهها براساس ضوابط و شرايط فوق‏الذكر صادر خواهد شد.


فصل هفتم (از آيين نامه ها) شرايط و ضوابط عمومى نحوه كار در مراكز فيزيوتراپى


ماده 36 (از آيين نامه ها) اعمال فيزيوتراپى در مركز بايد توسط فيزيوتراپيست و يا كاردان‏هاى فيزيوتراپى صاحب صلاحيت تخت نظر مسئول فنى مركز انجام شود. تبصره - كاردان‏هاى فيزيوتراپى مجازند فقط آن قسمت از اعمال فيزيوتراپى را كه در حيطه مدرك علمى آنان باشد منحصراً تحت نظر فيزيوتراپيست انجام دهند.


ماده 37 (از آيين نامه ها) فيزيوتراپيست‏ها و كاردان‏هاى فيزيوتراپى موظفند طبق نسخه و يا دستور پزشك معالج، خدمات فيزيوتراپى را براى بيماران انجام دهند. تبصره - اين گروه حق دخل و تصرف در نسخه و يا دستور پزشك معالح را ندارند و همچنين مجاز به صدور گواهى استراحت و تجويز دارو براى بيماران نخواهد بود.


ماده 38 (از آيين نامه ها) تشكيل پرونده ضبط مشخصات كامل بيمار، نام پزشك و مراحل سير بيمارى و ساير اطلاعاتى كه وزارت و يا دانشگاه / دانشكده‏ها مشخص مى‏كنند) بايگانى و نگهدارى مدارك ضرورتى حدقل به مدت 3 سال براى هر يك از بيماران مراجعه كننده در مركز فيزيوتراپى الزامى است.


ماده 39 (از آيين نامه ها) مراكز فيزيوتراپى موجود در كشور بايد حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب و ابلاغ رسمى اين آيين‏نامه وضعيت خود را با شرايط آن تطبيق دهند.


ماده 40 (از آيين نامه ها) تمديد پروانه‏هاى تأسيس و مسئولان فنى مراكز براساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشكى و ضوابط مربوطه خواهد بود.


ماده 41 (از آيين نامه ها) رعايت قانون و آئين‏نامه مرتبط با انطباق امور پزشكى با موازين شرع مقدس و كليه شئونات حرفه‏اى اخلاق در ارائه خدمات به بيماران ضروريست.

 
ماده 42 (از آيين نامه ها) نظارت بر كليه خدمات مراكز فيزيوتراپى در سراسر كشور به عهده وزارت و دانشگاه / دانشكده خواهد بود و در ارزيابى و ارزشيابى مراكز فيزيوتراپى رعايت تبصره‏هاى ماده 15 الزامى است.


ماده 43 (از آيين نامه ها) پذيرش بيمار بايد براساس ظرفيت مركز انجام گيرد و هيچگونه تفاوتى بين بيماران بيمه شده و آزاد وجود نداشته باشد. تبصره - تجهيزات، فضا و نيروى انسانى مورد نياز به تعداد بيماران پذريش شده توسط كميسيون قانونى مشخص و به دانشگاه‏هاى علوم پزشكى ابلاغ خواهد شد.


فصل هشتم (از آيين نامه ها) تخلفات


ماده 44 (از آيين نامه ها) در صورتيكه موسس يا مسئول فنى مركز از ضوابط و مقررات مفاد از الزامات و وظايف موضوع اين آئين‏نامه تخلف نمايند به نحو زير اقدام خواهد شد.


الف) بار اول تذكر شفاهى يا قيد موضوع در صورت جلسه بازرسى محل توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده‏هاى ذيربط
ب) بار دوم اخطار كتبى توسط وزارت يا دانشگاه / دانشكده و اعلام مراتب به سازمانهاى بيمه‏گر و سازمان نظام پزشكى
ج) در صورت تكرار تخلفات و عدم توجه به اخطارهاى شفاهى و كتبى، چنانچه اعمال انجام شده در قالب قانون تعزيزات حكومتى (در امور بهداشتى و درمانى) مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد موضوع به كميسيون ياد شده و در ساير موارد به محكم عمومى ارجاع خواهد شد.


تبصره - روشهاى اجراى تصميمات نهايى كميسيون مذكور و آراء صادره از سوى مراجع قضائى اعم از تعطيلى موقت يا دائم مؤسسه، ابطال پروانه و... در كميسيون قانونى بررسى و جهت اجرا به واحدهاى ذيربط ارجاع مى‏گردد.


ماده 45 (از آيين نامه ها) اين آئين‏نامه در 8 فصل، 45 ماده و 31 تبصره به استناد ماده 24 قانون مربوط به مقرات اموز پزشكى، داروئى و مواد خوردنى و آشاميدنى مصوب 1334 (با اصلاحات بعدى) و بندهاى 11 و 12 و 13 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در تاريخ .... به تصويب رسيد. از تاريخ ابلاغ آن، آئين‏نامه قبلى و كليه آئين‏نامه‏هاى اصلاحى مرتب بر آن ملغى مى‏گردد. /ش

صفحه نخست |معرفی بخشهای کلینیک |معرفی پرسنل | مقالات و دانستنیها | ارتباط با ما | مشاوره پزشکی |نوبت دهی| لینکهای مفید| گالری تصاویر | ویدئو | اسلایدها | لغت نامه فارسی | لغت نامه انگلیسی | قوانین و اطلاعات پزشکی | تازه های سلامت | لیست پزشکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر امیر هوشنگ واحدی می باشد. - طراحی سایت MedDesign.ir