قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول تعریف ، اهداف

ماده 1 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که دراین قانون سازمان نامیده می شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به نظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر دراین قانون تشکیل می گردد.


ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از :

الف- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی

ب- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی

ج- مشارکت در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی

د- حفظ و حمایت از حقوق بیماران

هـ - حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی

و- تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی ربط درجهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

فصل دوم وظایف و اختیارات

ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد:

الف- اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح ، طرحها، تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی.

ب- تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط.

تبصره - سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

ج- تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

د اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

هـ - صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون .

و- رسیدگی انتظامی به تخلفت صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند.

ز- اظهار نظر کارشناسی درمورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها.

ح- همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم سنگین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی ربط.

ط- همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی درجامعه

ی- همکاری با مراجع ذی ربط درجهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی

ک- اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر درتعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها دربخش غیر دولتی براساس ضوابط بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 و همکاری با مراجع ذی صلاح دراجرای آن .

تبصره درصد تعهد سازمانهای بیمه گر درقبال تعرفه های فوق توسط شورایعالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد.

ل- اظهارنظر و مشارکت فعال درتعیین و یا تجدید نظر درمیزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح دروصول آن.

م -مشارکت درتدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های نظارتی درمورد مطب ها، موسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک دربخش خصوصی.

ن- صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی براساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.

ق -عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاهها و مشارکت درتعیین ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیر دولتی.

ر- همکاری درتدوین آئین نامه های ارزشیابی و مشارکت دراجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی

ش- کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون رفاه.

ت- همکاری با مراجع ذی ربط درارائه خدمات امدادی، بهداشتی و درمانی به همگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان.

س- مشارکت فعال درتدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی.


ع- همکاری و مشارکت درجهت اشتغال فارغ التحصیلان گروه پزشکی.

ف- انجام کلیه مسـئولیت ها ، وظایف و اختیاراتی که تاکنون درقوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است.

فصل سوم شرایط عضویت

ماده 4 -کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثناء گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند.

تبصره 1 - اعضاء سازمان همه سالیه مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه می گردد.

تبصره 2 -برای پر داختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت درسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

فصل چهارم ارکان

ماده 5 ارکان تابعه سازمان به شرح زیر میباشد:

الف- مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که دراین قانون مجمع نامیده می شود.

ب- شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که دراین قانون شورای عالی خوانده می شود و دبیر خانه آن درسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که درتهران است مستقر می باشد.

ج -رئیس کل

د- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای هماهنگی استانی.

تبصره: وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی شورای هماهنگی استانی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

هـ - هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته. و بازرسان .

ز صندوق رفاه و تعاون .


ماده -6 ترکیب مجمع سازمان به شرح زیر می باشد:

هیات مدیره نظام پزشکی هریک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره شهرستان مذکور، یک یا چند نفر از بین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی می نماید:

الف- تا پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات ، یک نفر.

ب- از پانصد و یک تا هزار نفر شرکت کننده در انتخابات ، دو نفر.

ج- از هزار و یک تا هزار و پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات ، سه نفر.

و- به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب می شوند.


ماده 7 وظایف مجمع عبارتند از :

الف- استماع گزارش شورای عالی ، رئزس کل و بازرسان و تصویب سیاستهای کلان پیشنهادی شورای عالی.

ب- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان بطور سالانه.

ج- مذاکره و اتخاذ تصمیم درسایر اموری که دردستور کار جلسه قراردارد و طبق قوانین و آئین نامه های مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و درصلاحیت مجمع می باشد.

تبصره 1 -اعضای مجمع به شرح مندرج درماده (6) این قانون به مدت چهار سال انتخاب می شوند و آئین نامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید .

تبصره 2 -دراولین جلسه درمورد انتخاب رئیس و دونفر نائب رئیس و یک نفر منشی مجمع براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع می رسد اتخاذ تصمیم می گردد.


ماده 8 -اعضاء شورای عالی عبارتند از :

الف- بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب : سیزده نفر پزشک، سه نفر دندانپزشک ، سه نفر دکترای داروساز، دونفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، دونفر کارشناس مامائی، دونفر از سایر لیسانسیه های پرونه دار گروه پزشکی.

ب- دو نفر از اعضاء کمیشیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور .

تبصره 1 -مجمع عمومی یک سال قبل از انتخابات نسبت به اضافه نمودن و ترکیب و تعدات اعضاء شورای عالی (موضوع بند (الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی تصمیم گیری خواهد نمود.

تبصره 2 - جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هرسه ماه یکبار تشکیل می شود با حضور دوسوم اعضاء شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر بوده و برای واحدهای ذی ربط لازم الاجرا است .تبصره 3 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می شوند می توانند درتمام جلسات شورای عالی و هیات مدیره نظام پزشکی با حق اظهار نظر و بدون حق رای شرکت نمایند.

تبصره 4 - شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت دوسال انتخاب می گردند.

تبصره 5 -دبیر شورای عالی مسوول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شوراخواهد بود . اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود.

تبصره 6 کلیه اعضاء انتخابی شورای عالی می بایست انتخبات هیات مدیره شهرستانهاشرت و انتخاب شده باشند.


ماده 9 -رئیس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان درکلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده وی می باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر کشور برای مدت چهار سال انتخاب و به رئیس جمهور جهت صدور حکم معرفی می شود.

تبصره 1 -مجمع عمومی می تواند انتخاب و معرفی رئیس کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.

تبصره 2 -شورای عالی حق استیضاح رئیس کل را دارد و درصورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رای عدم اعتماد به رئیس کل بدهند نی عزل می گردد و مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب رئیس کل تشکیل می شود. دراین فاصله رئیس شورای عالی سرپرستی سازمان را عهده دار خواهد بود.


ماده 10- -درهر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) این قانون درآن حداقل یکصد نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

تبصره کلیه شهرستانهائی که در دوره قبل هیات مدیره داشتند حتی اکر تعداد اعضاء آنها کمتر از یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند.


ماده 11- -هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک، مرکب از یازده نفر به شرح زیر می باشد:

الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.

ب- یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان.

ج -یک نفر دکتر دارو ساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان.

د- یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکتر های علوم آزمایشگاهی شهرستان.

هـ - یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب گروه مامائی شهرستان.

و یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر به استثناء گروه پرستاران به انتخاب گروه لیسانسیه دار یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی شهرستان.

تبصره - مادامی که انتخاب افراد موضوع بند های (ب)، (ج) ، (د) ، (هـ) و (و) ماده فوق صورت نپدیرد ، به جای هرکدام آنها یک پزشک انتخاب خواهد شد.


ماده 12 -هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشند مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می باشد:

الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستانهای مربوطه.

ب- دونفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستانهای مربوطه

ج- دونفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستانهای مربوطه

د- یک نفر از متخصصین یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستانهای مربوطه.

هـ - یک نفر لیسانسیه مامائی یا بالاتر به انتخاب ماماهای شهرستان مربوطه

و- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر

تبصره 1 -نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویب شورای عالی عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیز می باشد.

تبصره 2 -اعضاء شهرستانهائی که امکان تشکیل هیات مدیره را ندارند می توانند درانتخابات یکی از سایر شهرستانهای تابعه شرکت کنند.


ماده 13 -رئیس هیات مدیره هیر یک از شهرستانها از بین منتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیات مدیره مربوطه و صدور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می گردد.

تبصره 1 -روسای هیات مدیره شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظایف خاص رئیس کل را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2 -عزل رئیس هیات مدیره شهرستان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره توسط رئیس کل صورت بگیرد.


ماده 14- -بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی تامین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

تبصره1 -بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیات مدیره همان شهرستان تهیه و طبق آئین نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.

تبصره 2 -میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجراء درخواهد آمد.


ماده 15 -وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:

الف- اجرای دقیق وظایف مقرر درماده (3) این قانون و نظارت مستمربر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان

ب- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها

ج نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی

د- رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها ارجاعی از طرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بین آنها

هـ - تهیه و تصویب دستوالعملهای اجرایی لازم در چارچوب این قانون

و انحلال هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برگزاری انتخابات مجدد درچارچوب این قانون و تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تبصره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها درموارد زیر منحل می گردند:

1. عدول و تخطی از وظایف مقرر دراین قانون باتشخیص عالی نظام پزشکی

2. فوت یا استعفاء یا غیبت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیات مدیره برای چهار جلسه متوالی


ماده 16 -وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح ویر است:

الف- نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به استثنای مواردی که درصلاحیت رئیس کل ، مجمع عمومی و شورای عالی می باشد را درمحدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

ب- اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان

فصل پنجم انتخابات

ماده 17 -مدت عملکرد هر دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.

تبصره 1 -شروع اولین دوره فعالیت هیاتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.

تبصره 2 -شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه درپایان دوره ، تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.


ماده 18 -انتخابات برای دوره های بعد ، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره - انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که انتخابات آنها منحل و یا توسط هیات مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و بارعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.


ماده 19 -ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود:

الف -یک نفر نماینده دادستان کل کشور

ب -یک نفر نماینده وزارت کشور

ج -دونفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د- سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره 1 -هیات مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخاب نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره 2 -تجدید انتخاب اعضاء هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره 3 -افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (ج) و (د) ماده (23) این قانون را دارا باشند.


ماده 20 -هیات مرکزی نظارت وظایف ویر را دارا میباشد.

الف- عزل و نصب اعضاء هیئت های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی.

ب- نظارت بر حسن انجام انتخابات درحوزه های انتخاباتی و شورای عالی و رئیس کل

ج- بررسی نهائی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات میدره نظام پزشکی شهرستانها و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیاتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی

د- رسیدگی به شکایات نامزدهائی که صلاحیت آنها به تایید هیاتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر درآنها

هـ - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه

و -توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا باپیشنهاد هیاتهای اجرائی با هیاتهای نظارت حوزه های انتخاباتی

ز -تایید نهائی حسن انجام انتخابات هیات مدیه نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل و امضاء اعتبارنامه منتخبین

ح- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد درمورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت درهیات مدیره نظام پزشکی و تجدید نظر درآنها

تبصره هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر دراین ماده را به هریک از هیاتهای نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.


ماده 21 - برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورای عالی نظام پزشکی و رئیس کل به عهده هیاتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.


ماده 22 -شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از :

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب- داشتن کارت عضویت درسازمان نظام پزشکی

ج- شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی درزمان انتخابات به تایید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان


ماده 23 -شرایط انتخاب شوندگان هیاتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

ب- نداشتن فساد اخلاقی و مالی

ج- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی درعمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شوون پزشکی

د -داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره - اقلیت های دینی مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

هـ - دارابودن حداقل سه سال سابقه عضویت درنظام پزشکی

تبصره اعضاء هیات اجرائی و نظارت نمی توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمایند.


ماده 24 وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی از طریق هیاتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این اون اهد بود.


ماده 25 شورا هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از روسای هیاتهای مدیره شهرستانهای هر استان می باشد و ریاست این شورا به عهده رئیس هیات مدیره شهرستان مرکز اتان خواد بود.


ماده 26- وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است:

الف -نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانهای استان

ب -انتخاب اعضاء هیاتهای انتظامی تجدید نظر درمواردی که موضوعیت تشکیل این هیاتها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (28) این قانون رسیده باشد.

ج -رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و ارائه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها

د- سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و درچارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استانها تفویض خواهد گردید.


ماده 27 -وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف -نظارت بر نحوه هزینه بودجه که براساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می گردد.

ب -تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستانها به شورای عالی و مجمع عمومی


بازرسان می توانند بدون دخالت درامور اجرائی سازمان، درهر زمان ، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوه که در امور جاری سازمان وقفه ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قراردهند .

د -چنانچه بازرسان درضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رئیس کل و یا معاونین و یا سایر روسای هیات مدیره شهرستانها مشاهده کنند بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.

هـ - بازرسان درمقابل سازمانها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسوولیت خواهند داشت.

فصل ششم هیاتهای انتظامی پزشکی

ماده 28 -سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته درمرکز دارای هیاتهای عالی انتظامی پزشکی و درمراکز استانها دارای هیاتهای بدوی و تجدید نظر و درشهرستانها دارای هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می گردند.

تبصره 1 -عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری درانجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند:

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل

ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابل اعلانات نظام پزشکی محل

د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف

هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور

و -محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته درتمام کشور

تبصره 2 -آئین نامه های ذی ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و درصورت نیاز به هر گونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می باشد.


ماده 29 -درمعیت هیات بدوی انتظامی، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رای اعضاء هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند.

تبصره 1 -دادیاران باید حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حِرُف پزشکی یا در یکی از حِرُف پزشکی داشته باشند.

تبصره2 -مدت ماموریت اعضاء دادسرا تاپایان دوره هیات مدیره است.

تبصره 3 -دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود انتخاب کند تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد.

ماده 30 -دادسرای انتظامی درموارد ذیل مکلف به شروع رسیدگی است :

الف- شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار .

ب - اعلام تخلف از مراجع قضائی اداری .

ج - اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ، شورای عالی و ریاست سازمان.

د- شکایت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

هـ - درمورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی رسیده است.

و -ارجاع از طرف هیات بدوی انتظامی پزشکی


ماده 31 -دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی ، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی ، موضوع را مورد رسیدگی قرارخواهد داد. درصورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول ، کیفر خواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید.


ماده 32 -کیفر خواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوط به مواد استنادی باشد.


ماده 33 - درصورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع در هیات بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و درصورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب ، هیات بدوی انتظامی راسا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.


ماده 34 -درصورت اعتراض هریک از طرفین شکایت به رای هیات بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر استان ارجاع می شود.


ماده 35 -هیاتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای هیات مدیره های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آئین دادرسی ارجاع می گردد و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:

الف- یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه

ب- مسئول پزشکی قانون شهرستان مربوطه یا نماینده وی

ج- پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه

د- یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه

هـ - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه

و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه

ز -یک نفر از کارشناسان پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه

ح -یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری

ط -یک نفر از لیسانسیه های گروه مامائی و بالاتر شهرستان مربوطه

تبصره 1- افراد موضوع بند های (ج)، (د) ، (هـ)، (و) ، (ز) ، (ح) و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال درحرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تایید و حکم رئیس کل سازمان منصوب می گردند. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره 2 -افراد موضوع بند های (ز)، (ح) و (ط) صرفا دربررسی پرونده هائی که به تشخیص رئیس هیات مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیات بدوی انتظامی خواهند بود.

تبصره 3 -هریک از هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها علاوه براین که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را برعهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح قضائی دررابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی .

تبصره 4 -هریک از هیاتهای بدوی انتظامی پزشکی می توانند درامر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خودرادراختیار هیاتهای بدوی انتظامی قرادهند .

تبصره 5 -در صورتی که هریک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا درصورت لزوم می توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند.


ماده 36 -به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هائی که پس از صدور رای هیاتهای بدوی انتظامی مورد اعتراض هریک از طرفین قرارگیرد، هیاتی به نام هیات تجدید نظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد:

الف- یک نفر از قضات دادگاههای تجدید نظر استان با معرفی ریاست قوه قضائیه .

ب- مدیر کل پزشکی قانونی استان مربوطه

ج -پنج نفر از پزشکان استان مربوطه

د -یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه

هـ - یک نفر از دکترهای داروساز استان مربوطه

و -یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه

ز -یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه

ح -یک نفر از لیسانسیه های مامائی یا بالاتر استان مربوطه

ط -یک نفر از پرساران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری

تبصره 1 -افراد موضوع بند های (ج)،(د)،(هـ)،(و)،(ز)،(ح)و (ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه درحرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رئیس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رئیس کل خواهد بود. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره 2 -افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) دربررسی پرونده هائی که به تشخیص رئیس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها می شود عضو هیات تجدید نظر انتظامی خواهند بود.


ماده 37 -آراء هیاتهای تجدید نظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازاتهای بند های (الف )، (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعی است .


ماده 38 -به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی حقوقی) از طرز کار هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون ، نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر دراحکام صادره از سوی هیاتهی تجدید نظر انتظامی، هیاتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر درساان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:

الف- یک نفر از قضات با تقوی و باتجربه با معرفی رئیس قوه قضائیه .

ب- ئیس سامان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام الاختیار وی

ج -پنج نفر از پزشکان متخصص ، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال درحرفه مربوطه .

د -یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

هـ - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

و -یک نفر از متخصصین و یا دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

ز -یک نفر از لیسانسیه ها یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه باتجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

ح -یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری

ط -یک نفر از لیسانسیه ها یا بالاتر مامائی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال درحرفه مربوطه

حداکثر یک نفر از افراد مذکور دربندهای فوق می توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشرایط مذکور باشند

تبصره 1 -شورای عالی می تواند مسوولیت سیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیات بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.

تبصره 2 -افراد مذکور دربندهای (ج)، (د)، (هـ)، (و) ، (ز) ، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره 3 -حضور افراد مذکور دربندهای (ز)،(ح) و (ط) دربررسی پرونده هائی که به تشخیص رئیس هیات عالی انتظامی به رشته آنها مربوط می باشد درهیات عالی الزامی خواهد بود.

ماده 39 -بارای شورای عالی ساز مان حداکثر تا پنج شعبه از هیات های بدوی و تجدید نظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.


ماده 40 -چنانچه رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیاتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می تواند از نظر هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رای هیات عالی قطعی است .


ماده 41 -هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خودرا نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی دراختیار دادگاههاو دادسراهای شهرستان مربوطه قراردهند.

تبصره 1 -اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها به دادگاهها و دادسراهای ذی ربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دوماه از تاریخی که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره 2 -دادگاهها و دادسراهای جمهروی اسلامی ایران درهریک از شهرستانها باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرابه خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند .

ماده 42 - شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر دراین قانون می تواند کمسیسونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید.


ماده 43 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل های زیر تامین می گردد:

الف- اعتبارات و دارایی های موجود درسازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستانها .

ب- حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی

ج- کمک های اختیاری دولت و موسسا و افراد داوطلب

د- تامین اعتبار از منابعی که براثر فعالیتهای موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می گردد.


ماده 44 -کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای این قانون توسط شورایالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن، آیین نامه های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند.


ماده 45 -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند تمام و یا بخشی از مسوولیتهای خوددررابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف ، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید. درصورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.


ماده 46 -ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیل آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان براساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.


ماده 47 -تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد و آیین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است .

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 16/8/1383، بند (د) ماده (23) ، ذیل تبصره (1) ماده (35) ، تبصره (1) ماده (36) ، ذیل ماده (38) ، بند های (ج) ، (د) ، ( هـ) ، (و)، (ز) و (ط ) ماده (38) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

صفحه نخست |معرفی بخشهای کلینیک |معرفی پرسنل | مقالات و دانستنیها | ارتباط با ما | مشاوره پزشکی |نوبت دهی| لینکهای مفید| گالری تصاویر | ویدئو | اسلایدها | لغت نامه فارسی | لغت نامه انگلیسی | قوانین و اطلاعات پزشکی | تازه های سلامت | لیست پزشکان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به دکتر امیر هوشنگ واحدی می باشد. - طراحی سایت MedDesign.ir